ცნობა კომლის შემადგენლობის შესახებ - საქართველოს ეროვნული არქივი

ცნობა კომლის შემადგენლობის შესახებ

კომლის შემადგენლობის შესახებ ცნობის გაცემის ვადა და საფასური

განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 25 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 35 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 40 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 45 ლარი; განაცხადის შეტანის დღეს - 50 ლარი.

ვის მივმართო არქივში დაცული დოკუმენტებიდან ქონებრივი უფლების ცნობის მისაღებად?

არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლებს, საზოგადოებრივ ცენტრებს, ეროვნული არქივის ან/და საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობა; მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში); საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

რა შემთხვევაში შეიძლება დამჭირდეს არქივში დაცული დოკუმენტებიდან ქონებრივი უფლების შესახებ ცნობის გამოთხოვა?

ცნობა დაგეხმარებათ ქონების დამტკიცებასა და სხვადასხვა იურიდიული ფაქტის დადგენაში.

რა ტიპის ინფორმაციაა დაცული საქართველოს ეროვნულ არქივში?

1935-2005 წლების საკომლო წიგნები