შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა - საქართველოს ეროვნული არქივი

შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა

რა ტიპის ინფორმაციაა დაცული ეროვნულ არქივში?

საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია სახელმწიფო ორგანიზაციათა საბუღალტრო მასალები, რომლის მიხედვითაც გაიცემა შესაბამის ორგანიზაციაში პიროვნების სამსახურში მიღება-გათავისუფლებასა და შრომით ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ცნობები.

შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობის გაცემის ვადა და საფასური

განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში: 1-დან 5 წლამდე - 15 ლარი; 5 -დან 15 წლამდე - 30 ლარი;  15-დან ზემოთ - 50 ლარი.  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში:  1-დან 5 წლამდე - 30 ლარი; 5 -დან 15 წლამდე - 60 ლარი; 15-დან ზემოთ - 100 ლარი.

ვის მივმართო არქივში დაცული დოკუმენტებიდან სამუშაო სტაჟის შესახებ ცნობის მისაღებად?

არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლებს, საზოგადოებრივ ცენტრებს, ეროვნული არქივის ან/და საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობა; მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში); საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

რა შემთხვევაში შეიძლება დამჭირდეს არქივში დაცული დოკუმენტებიდან შრომითი სტაჟის შესახებ ცნობის გამოთხოვა?

შრომითი სტაჟის შესახებ ცნობა დაგეხმარებათ საპენსიო და სხვა სოციალური სუბსიდიების მიღებაში.