საცნობარო მომსახურების საფასური და ვადები - საქართველოს ეროვნული არქივი

საცნობარო მომსახურების საფასური და ვადები

საფასური და ვადები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით"ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების შესახებ"