სამეურნეო სამსახური - საქართველოს ეროვნული არქივი

სამეურნეო სამსახური

სამსახურის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანებია:

  • ეროვნული არქივის სისტემის ცენტრალიზებული მომარაგების ორგანიზება (კომპეტენციის ფარგლებში);
  • სასაწყობო მეურნეობის წარმართვა და გამართული მუშაობა;
  • ეროვნული არქივის მფლობელობაში არსებული ძირითადი საშუალებებისა და სხვა ინვენტარის მოვლა-შენახვის უზრუნველყოფა;
  • ეროვნული არქივის სარგებლობაში მყოფი ავტოტრანსპორტის საწვავით მომარაგების ცენტრალიზებული სისტემის შექმნა და ხარჯვაზე კონტროლი, ასევე მათი შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
  • ეროვნული არქივის სარგებლობაში მყოფი ძირითადი საშუალებების - ინვენტარის - აღრიცხვა;
  • ეროვნული არქივის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების შენობების დაპროექტების, მშენებლობის, მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ორგანიზება - ზედამხედველობა კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
  • ეროვნული არქივის ცენტრალური აპარატისა და ცენტრალური არქივების შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების დაცვა;
  • ეროვნული არქივის ცენტრალური აპარატისა და ცენტრალური არქივების შენობაში სანიტარიული ნორმების დაცვა;
  • სამსახურებრივი კორესპონდენციების განხილვა და პასუხების მომზადება/რეაგირება;
  • კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

სამსახურის თანამშრომლები:

1 ზურაბ ენაგელი უფროსი 2 30 84 11 zenageli@archives.gov.ge
2 გიორგი პატარიძე მთავარი სპეციალისტი gpataridze@archives.gov.ge
3 მერი კიკნაძე საწყობის უფროსი mkiknadze@archives.gov.ge
4 თათია გიორგაძე უფროსი სპეციალისტი tgiorgadze@archives.gov.ge