ნორმატიული აქტები - საქართველოს ეროვნული არქივი

ნორმატიული აქტები

საქართველოს ეროვნული არქივის მუშაობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზა:

 • საქართველოს კანონი "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ";
 • საქართველოს კანონი ''საჯარო სამსახურის შესახებ";
 • საქართველოს კანონი "ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ";
 • „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება N506 (ქართული, English, Русский);
 • „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №506 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
 • საქართველოს ორგანული კანონი - საქართველოს შრომის კოდექსი;
 • საქართველოს კანონი "სავალდებული ეგზემპლარის შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება N246 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს ეროვნული არქივის დებულების დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის ბრძანება N70 "ელექტრონული მატარებლის სახით შესანახი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის ბრძანება N72 "დაწესებულებების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ტიპობრივი მმართველობითი დოკუმენტების ნუსხის (მათი შენახვის ვადების მითითებით) დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის ბრძანება N362 "დაწესებულებებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დროებით შენახვის ზღვრული ვადების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება N263 "ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების შენახვისა და დაცვის პირობების დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2008 წლის 13 ნოემბრის ბრძანება N262 "ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების ცენტრალიზებული აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 ივნისის N174 ბრძანება "დაწესებულებათა არქივების მუშაობის წესების შესახებ";
 • საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულება ”საქმისწარმოების ერთიანი წესების დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 10 მარტის N74 ბრძანება "კერძო არქივების ფუნქციონირების წესის შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის N73 ბრძანება"დოკუმენტების შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარებისათვის კერძო სამართლის იურიდიული პირების აკრედიტაციის წესისა და კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე"
 • იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 30 ოქტომბრის ბრძანება N494 "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოებისა და სტრუქტურული ერთეულების - ცენტრალური არქივების - სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ";
 • საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 10 აგვისტოს ბრძანება N169 "ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტის პირის გასხვისების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ".
 • საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის დადგენილება №200 "საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ"