ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური - საქართველოს ეროვნული არქივი

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

  • ეროვნული არქივის სისტემის ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული წინადადებებისა და გეგმების მომზადება;
  • საპროექტო, სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში მშენებლობების წარმოების და სხვა ანალოგიური ხასიათის ნებართვების თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
  • ეროვნული არქივის სისტემის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობისრეაბილიტაციისა დაგანვითარების დაგეგმვა, ორგანიზება;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში სამშენებლო, სარემონტო და საპროექტო საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი;
  • სამსახურებრივი კორესპონდენციების განხილვა და პასუხების მომზადება/რეაგირება;
  • კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

სამსახურის თანამშრომლები:

1 ილია ლომიძე უფროსი 577 34 05 64 illomidze@archives.gov.ge
2 ლაშა აბაშიძე სპეციალისტი
3 არჩილ გელაშვილი ტექნიკური და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი gelashviliarchil@gmail.com