ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური - საქართველოს ეროვნული არქივი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:

  • ეროვნული არქივის საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და გამართული ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა;
  • ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, მისი დანერგვა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა (მონიტორინგი, შეცდომების იდენტიფიცირება და გამოსწორება);
  • სამსახურის მიერ ეროვნული არქივის საჭიროებისათვის დაგეგმილი სამუშაოების ბიუჯეტის შემუშავება და მის განკარგვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება, შესაძენი ტექნიკის სპეციფიკაციის განსაზღვრა;
  • თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ახალი თუ უკვე დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის ათვისებაში ეროვნული არქივის პერსონალისთვის ხელშეწყობა შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებითა და სახელმძღვანელო-საცნობარო მასალების უზრუნველყოფით.

სამსახურის თანამშრომლები:

1 ზვიად მელქაძე უფროსი 577 340581 zmelkadze@archives.gov.ge
2 ონისე გაბისონია პროგრამისტი ogabisonia@archives.gov.ge
3 მაკა მამუკაშვილი ქსელის ადმინისტრატორი mmamukashvili@archives.gov.ge