ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები - საქართველოს ეროვნული არქივი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

  • სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის შინაგანაწესი
  • რეგიონული არქივის ტიპური დებულება
  • ადგილობრივი არქივის ტიპური დებულება
  • ადგილობრივი წარმომადგენლობის ტიპური დებულება
  • სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი
  • სსიპ - საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებით სარგებლობის წესი
  • ბრძანება „ სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე;
  • ბრძანება ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 30 ივნისის N14 ძ/ს ბრძანების „სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ;
  • სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების ინსტრუქცია.
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა მომსახურების სტანდარტები