ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები - საქართველოს ეროვნული არქივი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

 • სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის შინაგანაწესი
 • რეგიონული არქივის ტიპური დებულება
 • ადგილობრივი არქივის ტიპური დებულება
 • ადგილობრივი წარმომადგენლობის ტიპური დებულება
 • სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი
 • სსიპ - საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებით სარგებლობის წესი
 • ბრძანება „ სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე;
 • ბრძანება ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 30 ივნისის N14 ძ/ს ბრძანების „სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ დანართში ცვლილების შეტანის შესახებ;
 • სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ ელექტრონული დოკუმენტის მიღების, გაცემისა და დამოწმების განხორციელების ინსტრუქცია.
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა მომსახურების სტანდარტები
 • დაწესებულებების მუდმივმოქმედი ცენტრალური საექსპერტო (საექსპერტო) კომისიის ტიპობრივი დებულება
 • ბრძანება "ელექტრონული დოკუმენტის შინაარსის აღწერის", "საარქივო ობიექტის ტექნიკური და ორგანიზაციული აღწერის", "ქაღალდისფუძიანი დოკუმენტების დიგიტალიზაციის ტექნიკური სტანდარტებისა" და "დიგიტალიზაციის სტრატეგიის" დამტკიცების შესახებ
 • სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზში მკვლევართა ქცევის წესი