ფონდების და ანაწერების კატალოგი - საქართველოს ეროვნული არქივი

ფონდების და ანაწერების კატალოგი

ეროვნული არქივის ფონდებისა და ანაწერების ელექტრონული კატალოგი მოიცავს ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული არქივის სტრუქტურული ერთეულების ცენტრალურ არქივებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში - რეგიონულ და ადგილობრივ არქივებში - დაცულ წერილობით ფონდებზე.

კატალოგი საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ, რომელი სახელმწიფო ორგანოებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, აგრეთვე დაწესებულებების, ორგანიზაციების, საწარმოებისა თუ კერძო პირების საქმიანობის პროცესში შექმნილი ეროვნული სააარქივო ფონდის რომელი წლების, როგორი ხასიათის (მმართველობითი, პირადი წარმოშობის, ტექნიკური, პირადი შემადგენლობის) დოკუმენტები ინახება ეროვნულ არქივში.

ელექტრონულ კატალოგში შეტანილი ინფორმაცია მუდმივად ახლდება. ამ დროისთვის მასში 13 ათასზე მეტი საარქივო ფონდია აღრიცხული.