აუდიოსტუდია - საქართველოს ეროვნული არქივი

აუდიოსტუდია

აუდიოსტუდია განსაზღვრულია სადიქტორო და სავოკალო ჩანაწერების გასაკეთებლად. დადგენილი ტარიფის შესაბამისად, ორგანიზაციასა თუ კერძო პირს შეუძლია ისარგებლოს სტუდიის მომსახურებით. (საფასური და ვადები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით "ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების შესახებ")